+A -A /R

Møder

Afdelingsbestyrelsen fastlægger selv, hvornår de vil holde møde. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, kræver det dog, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er fremmødte.

Afdelingsbestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde i henhold til mødeplanen eller efter ønske fra et bestyrelsesmedlem.

Samtidig med eller lige efter indkaldelse skal dagsordenen offentliggøres på enten afdelingshjemmesiden eller ved opslag for afdelingens beboere. Referatet skal offentliggøres senest fire uger efter mødets afholdelse.

Beboere og andre, som ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen, har typisk ikke adgang til bestyrelsesmøderne - medmindre de er indkaldt i forbindelse med et dagsordenpunkt. Afdelingsbestyrelsen afgør, om suppleanterne kan deltage i afdelingsbestyrelsens møder, men suppleanterne har ikke stemmeret.

Ud over bestyrelsesmødet deltager formænd og/eller afdelingsbestyrelsesmedlemmer i en række andre møder i 3B, heriblandt en fælleskonference, formandsmøder, afdelingsmøder og områdemøder. Du kan læse mere om de enkelte mødetyper i menuen til højre.