+A -A /R

Nyhed

Klubber sagt op i Egedalsvænge

Orientering til pressen
16. oktober 2013

”Det er organisationsbestyrelsen, der beslutter, om de lokaler, der ikke bruges til udlejning, i stedet kan bruges til beboeraktiviteter som den billardklub, afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge har sagt op - og som nu er blevet genstand for debat.” Det fastslår administrerende direktør i Boligforeningen 3B Bent Frederiksen.

Han suppleres af formand Steffen Morild:
"Vi har samtidig indskærpet over for afdelingsbestyrelsen, at når man er demokratisk valgt, skal man varetage alles interesser. Også dem, der ikke har stemt på en”, understreger Steffen Morild.

Der har de seneste dage været skrevet i medierne om 3B’s boligafdeling Egedalsvænge, hvor afdelingsbestyrelsen har sagt nogle gamle klubber op.

Men hvad er op og ned – og hvordan forholder 3B sig til nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst? Her får du i kort form 3B’s formand Steffen Morild og 3B’s administrerende direktør Bent Frederiksens kommentarer.

Baggrund
3B lejer boliger ud, og det er vores opgave at sørge for rammerne i boligafdelingerne.

Det er 3B´s ansvar, at bygningerne er i orden, at vandhanerne ikke løber. Vi renoverer og vedligeholder bygningerne, og vi lejer boligerne ud. Det er vores primære opgaver.

Vores fundament er beboerdemokratiet. Det betyder, at en del af ansvaret er uddelegeret til afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen i hver enkelt boligafdeling. Sådan er demokratiet - og det er det, vi bygger på.

Det vil altså sige, vi har demokrati hos os. Både det store og det små. Det betyder også, at vi har plads til forskellige holdninger. Og det er efter vores opfattelse meget vigtigt, og det er vi stolte af.

Når man er valgt demokratisk, er man forpligtet til at varetage alle beboeres interesser. Også dem, der ikke har stemt på en. Det er en af grundstenene i vores demokrati – og således også i Egedalsvænge. Det har vi på flere møder gjort afdelingsbestyrelsen opmærksom på. 

Der er også en lovgivning og en række regler, der skal overholdes. Både med hensyn til vores bygninger og med hensyn til demokratiet:

  • Lejerne skal fx overholde husordenen. 
  • Beboerdemokratiet skal overholde vedtægterne og fx indkalde til årlige møder med bestemte frister, offentliggøre referater fra deres møder og så videre.

Hvis der sker noget, som ikke er efter reglerne eller vedtægterne, så er det i sidste ende boligorganisationens ansvar. 

Om afdelingsbestyrelsens opsigelse af klubberne
Retten til at bestemme, hvem der skal bruge de lokaler, der ikke bruges til udlejning, har organisationsbestyrelsen. Den ret har de for mange år siden givet videre til boligafdelingerne.

Det er altså organisationsbestyrelsen, der beslutter, om de lokaler, der ikke bruges til udlejning, i stedet kan bruges som fællesfaciliteter, fx til beboeraktiviteter som den billardklub, afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge har sagt op - og som nu er blevet genstand for debat. 

Vi vil gerne slå fast, at de almene regler er sådan, at det årlige afdelingsmøde er øverste myndighed i boligafdelingerne.

På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse, som får opgaven at sørge for, at afdelingsmødets beslutninger føres ud i livet.

Efter vores opfattelse er opsigelsen af fx billardklubben ikke efter reglerne. Efter vores tolkning af reglerne skal afdelingsbestyrelsen tage beslutningen op på det kommende afdelingsmøde. 

Vi har derfor skriftligt meddelt afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge, at de skal tage lukningen af klubber op på det kommende afdelingsmøde.

Om pressemeddelelse
Organisationsbestyrelsen har den holdning, at vi ikke vil diskutere i avisernes spalter. Vi har demokrati hos os. Det betyder, at meninger brydes, og at vi har plads til forskellige holdninger.

Vi taler sammen og er i dialog med afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge. Og vi er enige med Egedalsvænges afdelingsbestyrelse om, at vi hellere vil tale om tingene internt end at tage diskussionerne i pressen.

Når det er sagt, vil vi understrege, at vi naturligvis - også offentligt - altid gerne vil fortælle, hvordan vores regler er, så alle kan se, både hvor grænsen går, og hvad vi foretager os, når reglerne ikke overholdes. 
Vi vil derfor løbende fortælle, hvordan reglerne er, og hvad vi foretager os. 
Vi har som udgangspunkt tillid til demokratiet. 
Men selvfølgelig griber vi ind, hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Vedrørende det kommende afdelingsmøde i Egedalsvænge
Afdelingsbestyrelsen blev klar over, at der ville komme flere, end der er plads til i selskabslokalerne. Derfor valgte de i samråd med os at udskyde afdelingsmødet, så vi sammen kan finde et egnet lokale.

Afdelingsmødet bliver holdt så hurtigt som muligt – med de 4 ugers varsel, som reglerne foreskriver.

Steffen Morild Bent Frederiksen
Formand for 3B       Administrerende direktør for 3B

Pressekontakt: Anette Hertz 40 97 50 77

16/10-2013