Afsluttede opgavegrupper

Her kan du læse om de opgavegrupper, der allerede er afsluttet.

Roller, Respekt og Tillid

Et godt samarbejde mellem beboere, beboerdemokrater og medarbejdere er vigtigt for at skabe gode boligområder, gode arbejdsvilkår og fælles retning. 

Opgavegruppen 'Roller, Respekt og Tillid' blev dannet i efteråret 2016 for at sikre, at vi både nu og i fremtiden har rammer for det gode samarbejde. Med andre ord skulle opgavegruppen komme med et bud på, hvordan vi i 3B sikrer det gode samarbejde med udgangspunkt i 3B's tre værdier.

De tre værdier er: 

I opgavegruppens kommissorium beskrives formålet med opgavegruppen yderligere. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppen blev afsluttet i efteråret 2017. Opgavegruppen har blandt andet arbejdet med et kodeks for godt samarbejde i 3B. Folderen handler også om, hvordan afdelingsbestyrelser og medarbejdere taler sammen og opfører sig over for hinanden i hverdagen - og hvem. der har hvilke roller og ansvar. 

Opgavegruppen producerede desuden en folder, der fortæller om kodekset for det gode arbejde i 3B. Folderen fortæller også, hvorfor god kommunikation er vigtigt for samarbejdet og for at undgå eventuelle konflikter. 

Analyse af Ønsker og Behov samt Fremtidens Ydelser fra 3B

I 3B har vi stort og vedvarende fokus på beboernes og afdelingsbestyrelsernes ønsker til fremtidens ydelser i 3B. Derfor blev opgavegruppen 'Analyse af Ønsker og Behov samt Fremtidens Ydelser' dannet i efteråret 2016.

Opgavegruppen har blandt andet undersøgt og debatteret, hvordan vi i 3B sikrer grundlag for bedre forventningsafstemning og effektivisering - til gavn for beboerne i 3B. 

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppen blev afsluttet i efteråret 2017, efter at have givet resultaterne af gruppens arbejde videre til organisationsbestyrelsen. Resultaterne af opgavegruppen afspejles i det kommende priskatalog for 2019. 

I opgavegruppens kommissorium beskrives formålet med opgavegruppen yderligere. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.

Styring af Renoveringssager

3B ønsker at tilbyde en god boligstandard, tiltrækkende udeområder og samtidig have bedre styr på byggesagerne.

Bygge- og renoveringssager er omfattende og foregår ofte over længere perioder. Derfor påvirker bygge- og renoveringssagerne også beboerne. Blandt andet de større sager, hvor det er nødvendigt at genhuse beboerne, mens håndværkerne arbejder i de enkelte boliger. 

3B’s renoveringssager berører derfor kernen i beboernes liv – nemlig deres bolig. Beboere og afdelingsbestyrelser har til tider oplevet, at renovering af deres bebyggelser har været årsag til frustrationer. Frustrationerne opstår fx, når beboere og afdelingsbestyrelser oplever, at de ikke er informeret nok, når der sker uventede ting, fx forsinkelser, budgetoverskridelser og fejl og mangler, eller når byggeriet ikke lever op til forventningerne.

Opgavegruppen blev derfor dannet for at arbejde med vores renoveringssager - så beboere og afdelingsbestyrelser oplever bedre samarbejde, højere kvalitet og større budgetsikkerhed.

Vi har lavet en beskrivelse af opgavegruppen (kommissorium). Her kan du læse om baggrunden for og formålet med opgavegruppen. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppen har anbefalet organisationsbestyrelsen seks indsatser i prioriteret rækkefølge, som skal forbedre kommunikationen i 3B’s renoveringssager:

1. prioriteret indsats – Renoveringssagens roller, ansvar og proces mv.   
2. prioriteret indsats – Kommunikationsplan 
3. prioriteret indsats – Projekt og økonomioverblik til afdelingsbestyrelsen 
4. prioriteret indsats – Evaluering 
5. prioriteret indsats - Grafiske skabeloner
6. prioriteret indsats – Eventskabeloner 

Under de seks indsatser har opgavegruppen anbefalet konkrete tiltag og produkter. På et organisationsbestyrelsesmøde den 28. november 2017 godkendte organisationsbestyrelsen alle opgavegruppens forslag og anbefalinger, og at 3B’s administration begynder processen med at føre opgavegruppens anbefalinger ud i livet. 

Den videre proces
3B arbejder allerede med udvalgte tiltag og produkter under de prioriterede indsatser. Andre er sat på hold i forlængelse af, at Boligforeningen 3B overdrager sin administration til KAB pr. 1. januar 2019. Herunder en ’3B Beboer- og Byggepixi’, som udskydes i forhold til videre dialog med KAB. 

Parallelt har vi nedsat 3B’s Rejsehold, som består af to beboerkonsulenter, der fungerer som bindeled mellem 3B og afdelinger, der er berørte af en byggesag. Rejseholdets opgave er blandt andet at hjælpe med at gøre processen under renoveringer så god som mulig for beboerne. Vi forventer, at opgavegruppens seks prioriterede indsatser skal forankres i Rejseholdet i samarbejde med Byggeafdelingen

Læs om 3B’s ’Rejsehold’ her i 3B's Beretning 2017

I forbindelse med indsatser for generel udvikling af byggeafdelingen arbejder 3B også med grafiske skabeloner og økonomioverblik. Færdigudvikling og implementering vil blive koordineret og tilpasset i samarbejde med KAB.

Vi informerer løbende her på 3B’s hjemmeside, når opgavegruppens øvrige forslag og anbefalinger sættes i gang.

Intern oprykning i 3B

Opgavegruppens arbejde er afsluttet. Gruppen fik til opgave at finde frem til konkrete løsninger på, hvordan det kan gøres lettere at flytte internt i 3B. 

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppen producerede blandt andet forskellige udlejningshjul, der illustrerer, hvordan boligerne i 3B fordeles på ventelisterne.

Udlejningshjulene indgår i de nyeste udlejningsaftaler mellem 3B og de tre kommuner - Herlev, Ballerup og København.

Se udlejningsaftalerne under Fleksible kriterier.

Øget Brug af Beboerlokaler

Mange af 3B's afdelinger har beboerlokaler, som beboerne kan bruge til arrangementer med hinanden og privatarrangementer. Beboerlokalerne er et godt sted til at styrke fællesskabet i afdelingerne. Fx kan de med fordel bruges til fællesspisning, foredrag eller noget helt tredje, som afdelingen beslutter sig for.

Beboerlokalerne i boligafdelingerne har potentialet til at blive brugt mere og af flere – og dermed bidrage til at skabe åbne og synlige fællesskaber, som er omdrejningspunktet for vores beboeres og lokalsamfunds liv. Det kan skabe glæde og følelsen af at høre til. Derfor nedsatte organisationsbestyrelsen opgavegruppen 'Øget Brug af Beboerlokaler' i efteråret 2016. 

Opgavegruppen skulle blandt andet komme med forslag til, hvordan beboerne og afdelingsbestyrelserne kan blive inspireret til at bruge deres beboerlokaler og andre fælles faciliteter endnu mere. 

I opgavegruppens kommissorium kan du læse en beskrivelse af baggrunden for og formålet med opgavegruppen. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppen har produceret en folder, der både fortæller om alt det praktiske og kommer med gode råd i forbindelse med beboerlokaler. Også i forhold til hvordan afdelinger uden egne beboerlokaler måske kan indgå aftaler om at låne beboerlokaler af andre afdelinger. 

Du kan læse folderen ved at klikke på billedet. 

Derudover har opgavegruppen fundet frem til gode eksempler på brug af beboerlokaler i forskellige 3B-afdelinger, som andre kan lade sig inspirere af.

Se opgavegruppens forslag til at bruge beboerlokaler her.

 

Digitalisering og IT

3B vil gå forrest i at udvikle beboerdemokratiet, synlige og åbne fællesskaber samt gode muligheder for livsudfoldelse. Det skal ske samtidig med, at organisationen har fokus på en rimelig husleje. IT og digitalisering kan bidrage til at skabe grundlaget for at realisere disse mål og sikre, at 3B er en frontløber.

Derfor nedsatte organisationsbestyrelsen opgavegruppen 'Digitalisering og It' i efteråret 2016.

Opgavegruppen fik fra start en beskrivelse af rammerne for opgavegruppens arbejde (kommissorium). Herunder baggrunden for og formålet med opgavegruppen. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.

Resultaterne af opgavegruppens arbejde
Opgavegruppens arbejde har fokuseret på udvikling af Digital Drift – set fra beboernes perspektiv.

Gruppen har drøftet, hvad beboerne efterspørger i forhold til digital ejendomsservice og digital kommunikation med 3B – herunder muligheden for at booke beboerlokaler digitalt. Opgavegruppens drøftelser er blevet til konkrete input, som indgår i et pilotprojekt, der nu testes i Herlev Midt og Prangerhuset – iOpgave. 

Klik på billedet for at se det i større format.

Gruppen har også nøje fulgt og drøftet udkastet til en fælles digitaliseringsstrategi med KAB samt offentliggørelse af referater fra afdelingsmøderne på 3b.dk.

Derudover har opgavegruppen leveret input til, hvordan 3B også fremover skal behandle persondata digitalt, så det er i overensstemmelse med EU’s nye persondataforordning. 

Opgavegruppen har desuden udtrykt ønske om udvikling af en ny og optimeret hjemmeside. Dette vil administrationen undersøge mulighederne for. 

Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB

Det er både navnet og også arbejdstitlen på vores nyeste opgavegruppe i 3B.

3B’s næstformand Iris Gausbo og Dorte Skovgård fra 3B’s organisationsbestyrelse er tovholdere. Med i gruppen er afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra 3B-afdelingerne Herlevgårdsvej, Remisevænget Nord og Folehaven.

Opgavegruppen mødtes første gang i slutningen af januar 2019. I løbet af foråret 2019 præsenterede gruppen resultater og forslag til 3B’s organisationsbestyrelse, og opgavegruppen blev afsluttet i maj 2019.

Hvorfor 'Lettere at være afdelingsbestyrelse'?
Beboerdemokratiet er omdrejningspunktet i 3B, og vi værner om det stærke beboerdemokrati, der er i 3B’s godt 80 boligafdelinger.

Det er af samme grund, alle afdelingsbestyrelser har en 3B-kontaktperson i organisationsbestyrelsen.

For det er vigtigt med et godt og tæt samarbejde mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.

3B’s organisationsbestyrelse danner opgavegrupper, når der er aktuelle, konkrete emner eller udfordringer. ’Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB’ var derfor en naturlig titel på en ny opgavegruppe i forbindelse med, at 3B blev en del af KAB-fællesskabet den 1. januar 2019.

I opgavegruppens kommissorium beskrives formålet med opgavegruppen yderligere. 

Du kan læse hele beskrivelsen her.