3B´s driftsprogram

Det nye driftsprogram sætter retning og danner ramme for drift og udvikling fra 2023 til 2027. Her får du en opsummering af driftsprogrammet

I 3B skal det være rart at komme hjem til sin bolig og boligområde. Det er vigtigt, at ejendomsdriften fungerer godt. At vores boliger og bygninger er sunde. Det skal 3B’s driftsprogram fortsat være med til at sikre.

Driftsprogrammet har 4 temaer - dem kan du læse mere om lidt længere nede på denne side. Under hvert tema er der et antal effektmål, som 3B arbejder med. Se effektmålene her:

Effektmål for 3B's driftsprogram

TEMA - Bæredygtig drift
Effektmål:

 1. Flere arealer er omlagt til at understøtte biodiversitet
 2. Det samlede forbrug af el, vand og varme er reduceret
 3. Alle afdelinger køber ind via indkøbsportalen – hvor leverandørerne lever op til 3B’s fastsatte mål om bæredygtighed
 4. Flere udbud med krav om bæredygtighed i udbudsmaterialet
 5. Vi fastholder dygtige medarbejdere

TEMA - Tilpasset og målrettet service til beboere og beboervalgte
Effektmål:

 1. Beboertilfredshedsundersøgelsen viser, at beboerne i stigende grad er tilfredse med den oplevede service
 2. Driftsmedarbejdere har viden og kompetencer i forhold til servicekultur og samarbejdet med afdelingsbestyrelser

TEMA - Digital drift og service
Effektmål:

 1. En større andel af beboere gør brug af digitale løsninger
 2. Flere af driftens arbejdsgange er optimeret og opgaver håndteres effektivt ved hjælp af digitale løsninger

TEMA - Driftsanalyser – vejen til effektiv drift
Effektmål:

 1. De afgrænsede driftsudgifter holdes i ro, jf. OB’s beslutning den 16. maj 2023 om at tiltræde effektiviseringsaftalen

Effektmålene gælder hele driftsprogrammets levetid fra 2023 til 2027. Det er en anden sag med de indsatser, der skal sikre, at vi når effektmålene. Hvert år kommer der en ny årsplan med indsatser, men nogle indsatser varer et år, mens andre kan vare 2-3 år, hvis vi skal gøre det ordentligt. Indsatserne til den første årsplan kan du se herunder:

Indsatser til første årsplan i det nuværende driftsprogram

TEMA - Bæredygtig drift
Indsatser:

 • Biodiversitet – mere natur mellem husene
 • Bedre affaldssortering
 • Implementering af indkøbsportalen
 • Attraktive arbejdspladser og rekruttering

TEMA - Tilpasset og målrettet service til beboere og beboervalgte
Indsatser:

 • Uddannelsesprogram for driftsledelsen
 • Målrettet service på baggrund af beboertilfredshedsundersøgelsen
 • Implementering af boligsocialt korps

TEMA - Digital drift og service
Indsatser:

 • Udvikling af driftens digitale løsninger
 • Udvikling af self-services for beboerne

TEMA - Driftsanalyser – vejen til effektiv drift
Indsatser:

 • Optimering af synsforretningen
 • Bedre anvendelse af 3B’s samlede maskinpark
 • Undersøge muligheder for driftsbesparelser ved udlicitering

Vi bygger videre
I 3B arbejder vi ud fra et solidaritetsprincip – vi hjælper hinanden på tværs, hvor det er svært, og vi udvikler i samme retning og bærer et fælles ansvar for at lykkes.
Det nye driftsprogram bygger videre på de to forudgående programmer. Dermed består følgende elementer:

 • Ledelsesstruktur og medarbejderorganisering
 • Programmer på tværs af driftsområder for at styrke 3B’s drift
 • Gøre brug af KAB-Fællesskabets løsninger
 • Driftens organisering i driftsområder

Driftsprogrammet har fire temaer:

1. Bæredygtig drift – fordi 3B skal passe på vores klode og bidrage til den bæredygtige omstilling

2. Tilpasset og målrettet service til beboere og beboervalgte – fordi alle skal opleve god service i 3B

3. Digital drift og service – fordi vi skal imødekomme 3B’s behov

4. Driftsanalyser – vejen til effektiv drift – fordi 3B tager ansvar for, at vi nu og i fremtiden har gode boliger, der er til at betale i forhold til det aktuelle boligmarked

Kommunikation og inddragelse
3B kommer til at skrue op for kommunikationen og inddragelsen, når driftsprogrammet skal implementeres. Blandt andet nedsætter vi en følgegruppe med repræsentanter fra afdelingsbestyrelser, som skal følge arbejdet med driftsprogrammet.

Driftsprogrammet bliver også mere dynamisk. Som noget nyt kommer vi til at lave årsplaner med indsatser for et år ad gangen.

Når året er omme, genbesøger følgegruppen planen og prioriteringerne i forhold til driftsprogrammet. 3B’s Driftsudvalg og organisationsbestyrelse behandler så planen. På repræsentantskabsmødet præsenteres årets resultater.
 
Udrulningsplan
Afdelingsbestyrelserne vil hvert år få præsenteret en udrulningsplan, ligesom der også vil være en opfølgning på de indsatser, der er relevante for jer lokalt.

Driften præsenterer en udrulningsplan for afdelingsbestyrelserne, og hvert år får de årets resultater på repræsentantskabsmødet.
 
Spørgsmål/svar om driftsprogrammet
Nedenunder kan du få svar på spørgsmål om driftsprogrammet.

Hvorfor skal 3B have et nyt driftsprogram?

3B’s drift har siden 2017 været styret efter et driftsprogram, senest Fremtidens Drift 2.0.

Fremtidens Drift 2.0 udløber i 2023. Derfor besluttede Organisationsbestyrelsen i december 2022, at der skal udarbejdes et nyt driftsprogram, som kan tage over og føre driften videre.

Hvordan har beboerne været inddraget?

Det er vigtigt, at 3B’s nye driftsprogram er forankret stærkt i beboerdemokratiet og i den lokale drift. Der har været en proces, hvor alle har haft mulighed for at blive hørt. Både beboere og medarbejdere fra driften er kommet med mange gode ideer til 3B’s nye driftsprogram.

Beboerrepræsentanter er blevet inddraget på følgende måder:

 • Der var et seminar for afdelingsbestyrelser i januar 2023
 • En opgavegruppe har mødets tre gange i foråret og er kommet med anbefalinger til driftsprogrammets fire temaer og kommunikation
 • På områdemøderne i april var der workshops om driftsprogrammet
 • En workshop for afdelingsbestyrelser i april måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmeldinger.

Hvad handler driftsprogrammet om?

Driftsprogrammets fire temaer er:

 • Bæredygtig drift
 • Tilpasset og målrettet service til beboere og beboervalgte
 • Digital drift og service
 • Driftsanalyser – vejen til effektiv drift

Driftsprogrammet indeholder også:

 • Metode til udrulning i driften
 • Metode til udrulning for beboervalgte
 • Kommunikationsplan

Hvad kommer der konkret til at ske?

Driftsprogrammet er dynamisk: En gang om året bliver der udarbejdet en årsplan med konkrete indsatser under driftsprogrammets fire temaer. Årsplanerne giver mulighed for at tilpasse indsatserne til forholdene og at reagere på udfordringer, når de opstår.

En følgegruppe med repræsentanter fra afdelingsbestyrelser bidrager til at udarbejde årsplanen, som behandles af Driftsudvalget og organisationsbestyrelsen. Årsplanerne bliver også præsenteret for afdelingsbestyrelserne.

Hvordan bliver afdelingsbestyrelserne inddraget fremover?

Afdelingsbestyrelserne vil få god mulighed for at blive inddraget og følge med i arbejdet med driftsprogrammet.

Driften præsenterer en gang om året en udrulningsplan for afdelingsbestyrelserne – og laver også halvårligt en opfølgning med bemærkninger relevant for boligafdelingen. Det vil enten ske på afdelingsbestyrelsesmøder og/eller netværksmøderne.

Hvordan får jeg noget at vide?

Du kan følge med her på 3b.dk og i 3B@Nyt.

Er driftsprogrammet bare en spareøvelse?

Regeringen, KL og BL har indgået en aftale om effektivisering af den almene sektors drift. Alle almene boligforeninger – også 3B – skal leve op til effektiviseringsmålene.

I 3B vil vi fastholde vores serviceniveau, selvom vi skal gøre driften billigere. Det kan man læse om under temaet ”Driftsanalyser – vejen til effektiv drift”. Nye teknologiske løsninger og data kan være med til at holde driftsomkostningerne nede til gavn for huslejen.

Starter vi forfra? Og hvad med de tidligere driftsprogrammer?

3B’s nye driftsprogram bygger videre på de to tidligere driftsprogrammer, som udgør fundamentet for det nye driftsprogram.

Det betyder, at flere ting består, nemlig:

 • Ledelsesstruktur og medarbejderorganisering med driftschef, serviceleder, driftssekretær, driftslederassistenter og servicemedarbejdere
 • Programmer på tværs af driftsområder for at styrke 3B’s drift, eksempelvis 3B’s Elevprogram og 3B’s uddannelsesprogram
 • Gøre brug af KAB-Fællesskabets løsninger f.eks. inden for digitalisering, indkøb og bæredygtighed
 • Driftens organisering i driftsområder